Διδασκαλίες της Προαιώνιας Σοφίας

Οι Εφτά Ακτίνες


Περιλαμβάνονται εδώ τρία άρθρα:

  1. Οι Εφτά Ακτίνες – μια γενική σκοπιά

  2. Μείζονες ακτινικές επιρροές

  3. Αρετές και ελαττώματα που χαρακτηρίζουν τις ακτίνες